Alpha To Omega

Friday, January 11, 2013

Polimik Kalimah Allah dan Keredhaan Kuffar

Salam war wabt.

Moga kalian semua sihat sejahtera. Berikut adalah kritikan saya terhadap penulisan YB Dr Dzulkefly Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor, dalam penulisan beliau yang bertajuk ; Kalimah Allah : Mengapa Berpolimik Lagi ?

Saya akan cuba hurai sebaik mungkin, dari sudut Fiqh, Usul Fiqh dan Maqasid Syariah. Moga Allah memberikan kita hidayah-Nya dan menunjukkan kita jalan-Nya.

Tulisan beliau boleh dibaca di sini.

Khulasah penulisan Dr Dzul ;

1. Ada dua sudut perkiraan dalam MT PAS – penjagaan akidah & dakwah non Muslim.
2. Menggunakan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber pertama untuk membuat hukum, baru kemudian merujuk kepada kaedah-kaedah seperti sad zarai’ dsb. Dengan itu beliau menggunakan dalil asal Al-Quran.
3. Disengagement dan siege mentality yang ada dalam golongan ulamak penjaga akidah.
4. Engagement dan berdakwah lebih utama, untuk elakkan pengasingan dengan non-Muslim
5. Fiqh Nusus difahami dengan Fiqh Waqi’ (perlu lihat nusus kemudian disesuaikan dengan waqi’)

---

Sebelum berkomentar, saya ingin berkongsi satu kaedah dalam disiplin ilmu syarak ; iaitu “Kata-kata orang jahil / bukan ahlinya, tidak dikira secara syarak”. Atas sebab itu ulama’ meletakkan disiplin dalam menjadi ahli ijtihad, agar manusia tidak bermudah-mudah mendakwa-dakwa dalam syarak apa yang tiada padanya. 

Antara syarat ijtihad adalah ;
 • 1.      Menghafaz Ayat-ayat dan dalil Hukum
 • 2.      Fasih berbahasa Arab
 • 3.      Mengetahui ilmu fiqh dan usul fiqh
 • 4.      Mengetahui nasakh dan mansukh
 • 5.      Mengetahui sebab nuzul ayat Quran dan sebab turunnya Hadis
 • 6.      Memahami maqasid syarak
 • 7.      Dan beberapa syarat yang lain lagi.


Ini seperti yang disebutkan kebanyakan ulamak seperti Asy-Syatibi, Al-Isnawi, Al-Ghazali dan ulamak-ulamak muktabar yang lain.

Sebenarnya ini juga kebimbangan bagi para ulama’ yang telah menyatakan pendapat bahawa pintu ijtihad telah tertutup  kerana wujudnya golongan yang memandai-mandai dalam urusan agama lalu menipu manusia dengan tipu muslihat mereka.

Walaupun pendapat “pintu ijtihad telah tertutup” ini telah disangkal kuat oleh Imam As-Suyuti (911H) dalam kitabnya yang berjudul ‘Ar-Radd Ala Man Akhlada Ilal Ardh, wa Ankara bi annal Ijtihad fi Kulli Asr Fardh’, namun kerisauan itu sewajarnya dipertimbang agar agama ini tidak dipermainkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya.

Atas sebab itu Imam Asy-Syatibi (790H) menyebut ;

“Sesuatu ijtihad itu jika ia berkaitan dengan nas-nas syarak, maka diperlukan padanya ilmu mengenai bahasa Arab, dan jika ia berkaitan dengan makna-makna syarak, maka diperlukan padanya ilmu mengenai Maqasid Syarak” – Al-Muwafaqat 4/126

Kalaulah mereka ini ahlinya, maka komentar saya dari sudut Fiqh, Usul Fiqh dan Maqasid Syarak adalah sebegini ;

1. Bila berlaku pertembungan antara dua aliran tadi, yang lebih tepat pandangannya di Malaysia adalah aliran yang ingin menjaga dan mempertahan akidah umat Islam.
 • 1.      Kerana menjaga akidah umat Islam adalah daf’ mafsadah, dan berdakwah kepada non-Muslim adalah jalb maslhahah. Kaedah Fiqh menyatakan bahawa “Menolak mudharat lebih utama berbanding mendatangkan maslahat”.
 • 2.      Memelihara akidah merupakan Maqasid (Tujuan) Utama dalam segala Maqasid yang lain. Ini disebut sendiri oleh Imam Al-Juwaini dalam Al-Burhan.
 • 3.      Kaedah Sadd Adz-Dzarai’e yang bermaksud menutup pintu kepada keburukan, sekiranya keburukan itu jelas dan hakiki. Kaedah ini berasas dari kaedah “An-Nadzru fi Ma-alaatil Af’al Mu’tabarun Syar’an” (Melihat kepada penghujung sesuatu perbuatan adalah muktabar dari sudut syarak) – Al-Muwafaqat : 4/194
 • 4.      Kalaupun dikira pertembungan antara dua maslahat (dakwah dan akidah), maslahah lebih besar adalah memelihara akidah umat Islam dengan kaedah “Mengambil Maslahah yang lebih besar dengan menolak maslahah yang kecil”.
 • 5.      Maslahah Mursalah (yang tidak disebut secara spesifik dalam nas). Isu larangan penggunaan kalimah Allah boleh dimasukkan dalam bab ini. Ini seperti yang disebut oleh Al-Ghazali bahawa ; “Setiap maslahah yang merujuk kepada penjagaan maqasid syarak, yang diketahui ianya memang dikehendaki dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma’, maka ia tidak terkeluar daripada usul ini (Al-Quran, Sunnah, Ijmak), namun ia bukanlah dinamakan Qiyas, tetapi disebut sebagai Maslahah Mursalah” – Imam Al-Ghazali, Al-Mustashfa : 1/311


2. Kaedah fiqh yang sumber asalnya adalah nas al-quran dan sunnah, juga dikira sebagai nas yang qot’ie. Ini jelas difahami oleh sesiapa yang belajar Qawaid Fiqhiyyah, di mana terdapat perbincangan ulamak mengenai sejauhmana kaedah fiqh dikira sebagai hujjah.

Ulama’ bersepakat bahawa mana-mana kaedah Fiqh yang mana sumbernya adalah nas syarak, maka ia adala hujjah, kerana berhujjah dengan kaedah tersebut secara realitinya adalah berhujjah dengan sumbernya.
Oleh itu, mana-mana kaedah yang asasnya adalah dalil-dalil syarak, maka kedudukannya mengikut dalil tersebut. Contohnya kaedah Adh-Dhoror Yuzaal, ia adalah kaedah yang terpakai sekali bersama dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang muktabar.

3. Adapun kaedah Sadd Adz-Dzara’ie adalah salah satu kaedah  yang terpakai sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dalil Allah mengharamkan perkara yang membawa kepada haram. Contoh ; La Taqrabuz Zina – berzina itu salah, mendekatinya pun salah kerana ia adalah jalan kepadanya.

Contoh yang lain pula adalah arahan menundukkan pandangan dalam surah An-Nur ayat 30 ; “Katakanlah (wahai Muhamamd) kepada orang mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka”
Maka kaedah Sadd Adz-Dzara’ie juga terpakai dengan syarat ia membawa kepada mafsadah yang jelas dan hakiki, dan ia memang berlaku secara kebiasaannya.

Pemberian kebenaran menggunakan kalimah Allah di Malaysia, terpakai padanya kaedah Sadd Adz-Dzara’ie, kerana mafsadah yang terhasil adalah JELAS dan HAKIKI iaitu memelihara agama. Apa yang menunjukkan ia membawa kepada mafsadah secara kebiasaannya, boleh kita lihat di negara jiran di Indonesia di mana penggunaan kalimah Allah berleluasa oleh non-Muslim.

Adapun mahu membawa hukum ini kepada HARUS maka perlu ada MASLAHAT yang LEBIH KUAT daripada mafsadah itu tadi. Ini kerana ‘Apa yang diharamkan dengan Sadd Adz-Dzara’ie, boleh jadi HARUS sekiranya ada maslahat yang RAJIH’

Contoh yang boleh diberi adalah, pada asalnya WAJIB menundukkan pandangan, namun ia boleh menjadi HARUS sekiranya yang dipandang itu adalah untuk tujuan berkahwin (bertunang), maka ia adalah keharusan yang sabit dengan hadis Nabi SAW.

4. Engagement jika diistilahkan dalam Bahasa Arab untuk kita masukkan ia dalam hukum fiqh, sama ada ia  adalah At-Ta’amul, ataupun At-Tahaaluf. Ta’amul ertinya adalah pergaulan dalam hidup bersama, kalau tahaaluf pula ertinya adalah sama-sama berjanji pada beberapa perkara tertentu.

Hidup bersama dengan masyarakat majmuk, dasarnya adalah ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8 ;
“Allah tidak menghalang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, dan tidak menghalau kamu dari negeri kamu, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil”.

Tujuan ayat tersebut memang adalah untuk menunjukkan tingginya rahmat Islam sehingga MEMBENARKAN dan MENGGALAKKAN untuk berbuat baik kepada orang kafir yang TIDAK MEMUSUHI umat Islam. Ia tidak melibatkan untung rugi kekuasaan Islam, tetapi ia adalah isu akhlak dan komunikasi harian serta membentuk masyarakat awam yang harmoni.

Namun bagi prinsip tahaluf, kerana ia melibatkan politik, untung rugi, kuasa dan polisi-polisi (apatah lagi jika ia melibatkan prinsip akidah), maka prinsip ‘co-exist’  (hidup bersama) dalam ayat 8 tadi bukanlah dasar yang terpakai.

Bahkan kalau kita perhatikan ayat seterusnya dalam surah yang sama ;

“Sesungguhnya Allah melarang kamu untuk melantik dan berkawan dengan orang kafir yang memerangi kamu dalam agama, dan menghalau kamu keluar dari negara kamu, serta berkonspirasi untuk mengusirmu, sesiapa yang melantik mereka dan bersahabat dengan mereka maka sesungguhnya dia termasuk dalam golongan orang yang zalim”

Oleh itu dalam hal ini, dalil-dalil yang terpakai bukanlah dalil berlembut dengan orang kafir, tetapi adalah ayat yang menyuruh untuk bertegas dalam pertahankan prinsip dan keuntungan umat Islam ;

1.      Al-Maidah ; ayat 54 – mereka itu (pembela agama Allah) berlembut dengan orang muslim dan berkeras dengan orang kafir
2.      Al-Fath ; ayat 29 – dan orang-orang yang bersama dia (Nabi SAW) adalah sangat bertegas dengan orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka
3.      Al-Nisa’ ; ayat 141 – dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan / menguasai orang beriman
4.      Al-Kafirun 1-4 ; - katakanlah (wahai Muhammad) ; Hai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah, serta kamu tidak pula menyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.  
5.      Al-Qalam ; ayat 9 - mereka berharap agar kamu bersikap lunak, maka mereka boleh bersikap lunak

Ini kerana tujuan dalam Siyasah Syariah adalah meninggikan kalimah Allah, dan menjaga kekuasaan di tangan umat Islam seperti yang disebut oleh Imam Al-Juwaini dalam Al-Ghiyathi.

“Sesungguhnya semua pemimpin itu mengambil tampuk kekuasaan mereka untuk menjadi wasilah untuk menegakkan agama” – Al-Ghiyathi

Jadinya dalam bab ini orang Islam dan orang kafir (sekiranya dalam negara yang diistilahkan dengan negara Islam), maka ia tidak boleh dalam martabat yang sama. Bahkan Islam perlu dominan bagi memastikan maslahat untuk Islam lebih besar dari maslahat untuk golongan kafir.

Saya kira maksud kedua lebih tepat digunakan dalam perihal ini, kerana ia melibatkan polisi dan undang-undang negara, bukan semata-mata tatacara kehidupan awam. Maka ia kembali kepada hukum bertahaluf dengan kumpulan orang kafir iaitu hukum asalnya tidak boleh atas hadis Nabi SAW yang melarang meminta pertolongan orang kafir, tanpa dharurat yang dibenarkan, dan mematuhi syarat-syarat yang cukup ketat.

Jika mahu dikaitkan dengan Hilf Al-Fudhul yang melibatkan perkara-perkara nilai sejagat seperti keadilan dan menolak kezaliman, kes pembenaran penggunaan kalimah Allah ini langsung tidak sama dengan kisah Hilf Fudhul. Di manakah kezaliman atau menuntut keadilan dalam isu pembenaran penggunaan kalimah Allah ini ?

Engagement yang berlaku hingga melibatkan kebenaran penggunaan kalimah Allah, lebih-lebih lagi dalam bentuk terbitan makalah, bible atau apa bentuknya, bukanlah perkara dharurat, dan ‘penjagaan hati orang kafir’ tidak termasuk dalam ‘masyaqqah’ muktabar hingga boleh menggunakan hukum rukhsah, apatah lagi dikira sebagai dharurah yang boleh menghalalkan benda yang haram.

5. Kalaupun kita mahu katakan bahawa ENGAGEMENT itu adalah satu MASLAHAT DAKWAH yang lebih besar, maka kita harus ukur sejauhmana SYARAK mengiktiraf ia sebagai maslahat. Oleh itu ulama’ meletakkan DHAWABIT dalam menentukan sesuatu maslahat itu mengikut syarak ataupun tidak ;
 • 1.      Satu maslahat yang hakiki, bukan andaian
 • 2.      Maslahat itu adalah maslahat umum, bukan maslahat golongan tertentu
 • 3.      Maslahat itu tidak bercanggah dengan maslahat lain yang lebih kuat
 • 4.      Maslahat itu bertepatan dengan maqasid syarak


Jadi jika kita ukur Engagement yang disebut-sebut dalam artikel Dr Dzul tadi, adakah semua paling kurang 4 ciri ini tercapai ?

Yang pertama ; Benarkah ENGAGEMENT sebegitu rupa yang memasukkan manusia itu kepada Islam atau ia adalah muslihat orang kafir untuk mengelirukan orang Islam. Adakah ia satu perkara yang hakiki ? Sudah berapa ramai orang kafir mahu mengenali Islam hanya semata-mata mereka menggunakan kalimah Allah sebagai rujukan Tuhan ?

Yang kedua ; Berapa ramaikah orang Islam yang mendapat manfaat daripada maslahat (kalau dikira maslahat pun) ini ? Atau semuanya pada keuntungan undi orang kafir lalu kita membuat perhitungan sebegini ? Ia lebih mencurigakan kerana YANG MEMINTA perkara ini (orang Kristian) adalah golongan yang TAK MASUK LANGSUNG dalam perkiraan membuat hukum, atau menentukan mana satu maslahat atau mudharat.

Yang ketiga ; Secara jelas dan terang ia telah melanggar maslahat lain yang lebih kuat, iaitu sekatan terhadap dakyah Kristianisasi kepada golongan selepas ini. Berapa banyak lagi bukti-bukti yang HAKIKI yang kita peroleh, lebih-lebih lagi melihatkan jiran sebelah iaitu Indonesia yang mana perkataan Allah digunapakai sesuka hati oleh golongan kafir.

Yang keempat ; Maslahat ini tiada dalam syarak, bukan mu’amalat, bukan juga ‘ibadat ataupun jinayaat, maka bagaimana pula ingin dikaitkan dengan MAQASID SYARAK. Bahkan ia bertentangan dengan Maqasid Syarak yang pertama dalam Islam iaitu Memelihara Agama.

6. Siasah Syariah yang disalah erti. Al-Qardhawi ada menulis buku yang mudah difahami dalam memahami ruang lingkup siasah syariah ini, ataupun lebih mudah disebut sebagai politik berasaskan syarak.  
Beliau dalam kitabnya itu telah mensyarahkan usul ke-6 daripada 20 Usul yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna. Ia berbunyi begini ;

“Dan pandangan pemerintah atau naibnya, terhadap apa yang tiada nas agama dalamnya, ataupun mempunyai banyak sisi pandang, ataupun maslahah mursalah, adalah terpakai (dari sudut syarak) selagimana ia tidak berlawanan dengan kaedah syarak”

Jadinya, sekiranya kita mahu sebut isu ini adalah isu perbezaan pandangan, maka yang dikira adalah pandangan pemerintah (ataupun disebut sebagai yang berautoriti). Sekiranya kita mahu kata ia adalah maslahah mursalah, ia juga adalah terpakai kerana pihak pemerintah mengharamkan penggunaan tersebut untuk menjaga maslahat agama. Ia tidak boleh dikira sebagai bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah kerana isunya bukan pada ‘boleh sebut atau tak boleh sebut’ tapi isunya adalah penjagaan akidah umat Islam daripada dakyah-dakyah dan kekeliruan yang timbul oleh orang kafir.

7. Saya meragui tulisan Dr Dzul yang mengatakan tujuan dakwah dan risalah itu adalah antaranya memupuk sikap saling mempercayai antara agama. Ini boleh kita fahami daripada tulisannya ;

“Selain ia bakal menyuburkan rasa benci (larangan penggunaan kalimah Allah), ia juga akan menjadi baja kepada sikap saling tidak mempercayai di antara agama, iaitu sesuatu yang berlawanan sama sekali dengan tujuan Dakwah dan Risalah. Secara umum, ini tidak boleh dipertahankan, malah kelihatan serba songsang dengan mindset ‘Dakwah Islam’ dan ‘Islam yang Universal’”

Saya tak tahu dari mana sumbernya kenyataan ini ? Adakah dari peti undi ataupun dari kitab-kitab dakwah yang muktabar ?

Yang saya tahu ia bercanggah dengan banyak ayat Al-Quran ;
1.      Orang yahudi dan nasrani tidak akan redha sama sekali dengan kamu sehinggalah kamu mengikut agama mereka – surah Al-Baqarah : 120
2.      Mereka sentiasa akan memerangi kamu sehinggalah mereka mengeluarkan kamu dari agama kamu – surah Al-Baqarah : 217
3.      Dialah yang mengutuskan rasul-Nya dengan hidayah dan agama yang benar, untuk memenangkan Islam ke atas semua agama yang ada, WALAUPUN DIBENCI OLEH ORANG KAFIR – surah As-Shoff : 9

8. Saya juga ingin berkomentar dalam perenggan terakhir kata-kata Dr Dzul ;

Benar, kami perlu memenangi hati-budi orang Islam-Melayu. Benar kami juga perlu mengambil jalan sederhana untuk mendapat sokongan ‘ruang tengah’. Namun lebih benar lagi ialah perjuangan kami untuk mencari keredhaan Allah terlebih dahulu dengan medukungi Kebenaran dan Keadilan dalam setiap waktu dan keadaan, meskipun bertentangan dengan kepentingan politik kepartaian kami sendiri.”

Saya setuju bahawa kita perlu mencari keredhaan Allah terlebih dahulu sebelum keredhaan orang muslim yang lain. Saya juga suka kenyataan bahawa ia adalah bertentangan dengan kepentingan politik kepartaian sendiri. Kelihatan tulisan Dr Dzul kali ini bercanggah dengan tulisan balasnya terhadap Us Zaharuddin Muhammad mengenai politik dan dakwah sebelum ini, tapi saya menganggap mungkin Dr Dzul sudah mengubah pendiriannya.

Namun keredhaan Allah juga tidak akan tercapai dengan keredhaan orang kafir kerana Allah selamanya tidak akan redha dengan orang kafir, dan orang kafir selamanya tidak akan redha dengan agama dan suruhan Allah, berdasarkan banyak nas-nas Al-Quran, antaranya yang telah disebutkan tadi.

Jadi untuk mencapai keredhaan Allah adalah kita mengikut apa yang Allah tetapkan dalam syariat-Nya, serta mengikuti manhaj Nabi SAW dalam perjuangannya.

Ini kerana apa yang disebut oleh Asy-Syatibi ;

“Tujuan syarak dalam menetapkan syariah adalah mengeluarkan seseorang mukallaf dari tuntutan hawa nafsunya, hinggalah dia menjadi hamba Allah secara pilihan, sepertimana ia adalah hamba Allah secara terpaksa”

9. Akhir kata, Dr Dzulkefly Ahmad adalah orang yang rapat dengan keluarga saya secara peribadi, dan beliau merupakan orang yang tidak asing lagi dalam hidup saya. Bahkan anak-anak beliau merupakan antara teman rapat dalam hidup saya. Namun seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim apabila mengkritik gurunya Ibnu Taimiyyah ;

"Syeikh Ibnu Taimiyyah adalah mulia bagi kami, namun kebenaran itu lebih kami cintai"

Maka di sini saya sebut, Dr Dzulkefly adalah orang yang terhormat bagi saya, namun kebenaran lebih saya cintai dan hormati. Tulisan ini hanyalah untuk melepaskan tanggungjawab kepada masyarakat awam untuk menjelaskan beberapa prinsip-prinsip syarak yang berkaitan.

Apa yang baik datang daripada Allah, yang salah dan silap adalah dari kelemahan diri saya sendiri.

Wallahua’lam.

11 Januari 2013

Saturday, March 17, 2012

Khutbah Nikah


Salam war wabt.

Alhamdulillah hari ini satu lagi pasangan sudah selesai diijabkabulkan di Masjid Salam, Hayy Asyir di Kaherah, Mesir.

Saya telah diamanahkan untuk memberikan khutbah nikah sempena akad nikah mereka.
Di sini saya sertakan teks khutbah tersebut, moga-moga memberi manfaat kepada kedua mempelai, pembaca dan orang-orang selepas ini.

---

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له , وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد ،

قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

Allah SWT berfirman : Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim - Ali Imran

قال الله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

Allah SWT berfirman : Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari satu nyawa, kemudian Dia telah menjadikan daripadanya itu isterinya. Dia jugalah yang telah mengembang-biakkan daripada kedua pasangan itu kaum lelaki dan kaum wanita. Oleh itu takutlah kepada Allah, yang kamu selalu meminta pertolongan kepadanya, serta jagalah ikatan silaturahim itu. Sesungguhnya Allah maha mengawasi terhadap apa yang kamu lakukan. - An-Nisa'

وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

Allah SWT berfirman : Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang tepat/baik. Nescaya dengan itu sudah pasti Dia akan mengelokkan amalan kamu dan menghapuskan dosa-dosa kamu. Barangsiapa yang mentaati Allah dan rasul-Nya sesungguhnya dia telah memperoleh kemenangan yang besar - Al-Ahzab

أما بعد ، فإن الله أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه

Amma ba'du, sesungguhnya Allah telah menghalalkan pernikahan, dan menggalakkannya, serta mengharamkan penzinaan dan memberi ancaman terhadapnya.

قال تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Allah SWT berfirman : Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah satu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan - Al-Isra'

قال الرسول (ص) : النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني

Rasulullah SAW bersabda : Pernikahan itu adalah sunnahku (ikutanku), barang siapa yang tak beramal dengan sunnahku maka dia bukanlah dari kalangan aku.

وقال (ص) : أيما شاب تزوج عج شيطانه قائلا يا ويلاه عصم مني

Baginda SAW bersabda lagi : Apabila ada seseorang lelaki yang berkahwin, menjeritlah syaitannya seraya berkata ; celakalah diriku, dia telah terlepas dari tipudaya aku.

وقال أيضا : تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات

Baginda SAW bersabda lagi : Berkahwinlah dan janganlah kamu bercerai-berai, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkahwin hanya semata-mata mendapat kepuasan nafsu.

وقال أيضا : تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال

Baginda SAW bersabda lagi : Kahwinilah wanita-wanita, kerana sesungguhnya mereka membawa keberkatan kepada rezeki.

Imam Al-Banna apabila menyebut mengenai peranan pemuda dalam risalahnya, beliau telah menjelaskan dengan terperinci apakah tangga-tangga menuju kebangkitan Islam itu sendiri. Beliau memulakan dengan pembinaan peribadi muslim dengan 10 ciri yang lengkap, kemudian beliau susuli dengan pembinaan keluarga muslim sebagai asas pembinaan sesebuah masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Islam.

Dalam risalah Dakwah di Era Baru, Al-Banna menyebut ;

“Sesungguhnya Islam telah menetapkan peraturan dan kaedah untuk membina institusi keluarga yang utuh, lalu ia memandu manusia untuk membuat pemilihan isteri yang baik. Ia telah menerangkan cara yang paling afdhal untuk memulakan keluarga, serta menetapkan hak dan kewajipan antara kedua lelaki dan perempuan. Ia telah mewajibkan bagi kedua belah pihak meraikan hasil dari perkahwinan, sehinggalah ia matang dan berkembang tanpa disia-siakan dan dicuaikan. Ia telah memberi jalan penyelesaian yang paling baik di dalam menyelesaikan permasalahan rumahtangga, sehingga ia mencari jalan tengah dalam setiap perkara, tidak berlebihan dan tidak berkurangan” -

Oleh kerana ketinggian nilai perkahwinan di sisi Islam, maka Allah SWT telah mensyariatkan hukum hakam perkahwinan dengan detail bagi menjaga sistem kekeluargaan Islam untuk menjamin keutuhan sesebuah masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda : Kahwinilah wanita yang penyayang dan boleh beranak ramai, kerana sesungguhnya aku berbangga dengan ramainya umatku.

Ini dapat difahami bahawa pernikahan itu adalah pertama-tamanya urusan agama, sebelum ia menjadi urusan dunia. Ia juga difahami bahawa maksud pernikahan itu bukanlah kerana zatnya, tetapi adalah kerana perkara lain yang menjadikan ia sebagai jalan menujunya, iaitu pembinaan sebuah umat yang mengamalkan nilai-nilai Islam dan meneruskan perjuangan risalah.

Demikianlah yang telah disebut oleh Imam Tahir ibn Asyur bahawa rahsia di sebalik pensyariatan hukum-hukum kekeluargaan yang begitu detail adalah kerana semata-mata ingin menjaga institusi kekeluargaan yang merupakan batu asas untuk membina sebuah hadharah / tamadun yang hebat.

Dalam memahami peranan keluarga Muslim sebagai langkah kedua, Ust Mustafa Masyhur telah memberikan beberapa gambaran asasi yang perlu dipraktik oleh sesebuah keluarga dakwah. Beliau menyebut dalam kitabnya Tariq Dakwah bahawa peranan sesebuah keluarga muslim yang memikul dakwah itu adalah :

1. Sebagai salah satu risalah, di dalam membina generasi yang mengamalkan Islam sepenuhnya dari setiap sudut kehidupan

2. Sebagai markas dakwah dan qudwah kepada keluarga lain, memandu keluarga lain dan membimbing mereka

Demikianlah dua pesanan ringkas yang disebut, seraya membenarkan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dan tabiin. Terbinanya komuniti kekeluargaan yang kuat boleh menghasilkan tokoh-tokoh Islam yang terkemuka. Setiap tokoh yang hebat itu pasti terbina dari sebuah keluarga yang agung dan besar pengorbanannya.

Kisah Isa AS terbina dari seorang ibu suci yang menjaga kehormatan dirinya dan berkhidmat di Baitul Maqdis, kisah keagungan Rasulullah terbina dari kecekalan jiwa Aminah dan nasab kepahlawanan Abdul Muttalib yang mengalir dalam darah Abdullah, kisah Umar Abd Aziz terbina dari susur galur pemilihan menantu yang baik oleh Umar Al-Khattab, kisah Muhammad Al-Fateh bermula dengan seorang ibu yang setiap hari memberi inspirasi pembukaan kota konstantinopel dan begitu jugalah setiap tokoh-tokoh terkemuka seperti Al-Banna yang dididik oleh ayahnya yang juga seorang ahli hadis, Syed Qutb yang dididik dengan keluarga yang cintakan Al-Quran, dan selain mereka, kebanyakannya terhasil dari manbak soleh yang membentuk keperibadian unggul yang mencipta sejarah.

Demikianlah besarnya nilai sebuah institusi keluarga yang utuh, yang menatijahkan lahirnya generasi pahlawan dan mujaddid yang meletakkan Islam sebagai risalah tertinggi dalam hidup mereka.

فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد ، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله سبق .

أقول قولي هذا وأتغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ولسائر إنه هو التواب الرحيم

--------------------

Demikianlah khutbah nikah ringkas yang disampaikan pada pagi tadi di Masjid Salam. Moga kedua mempelai meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah yang lebih tinggi darjat dan martabatnya, dengan berlalunya fasa kehidupan, dan bertambahnya tanggungjawab dan amanah.

Ingatlah pesan Nabi SAW : At-Taqwa ha huna.

Wassalam.

Thursday, September 15, 2011

Orang bujang pun masuk syurga


Salam.

Apa khabar semua ? Moga semua dalam keadaan sihat wal afiat insyaAllah.

Hari ini (Khamis) insyaAllah merupakan hari terakhir untuk saya bergelar diri sebagai seorang yang tidak berkahwin @ bujang.

Moga-moga Allah memberkati segala doa, pertolongan, usaha dan nasihat semua orang yang membantu saya mendirikan masjid perjuangan di dalam medan amal islami yang luas ini, terutamanya ibu saya tercinta Endok Sempo bte Mohd Tahir dan ayah saya Mohd Esa bin Ibrahim, serta semua ahli keluarga terdekat dan jauh, semua murabbi yang telah mendidik dan mengasuh saya sejak kecil dan para sahabat dan kawan-kawan serta kenalan yang mengenali. 

Moga Allah membalas jasa semuanya dengan sebaik-baik ganjaran. Ameen.

--

Menempuhi fasa kehidupan

Melalui kehidupan diri sendiri adalah suatu perkara yang sangat memberikan kepuasan pada jiwa. Jiwa akan lebih kental dan berani, mempunyai jatidiri yang tinggi dan kecekalan kerana segala keputusan itu adalah dari hasil analisa dan pemikirannya. 

Mungkin sebab itulah manusia dikurniakan ikhtiar, sebagai rahmat Allah kepada manusia agar diberikan rasa 'puas' dalam hidup ini, serta sebagai medan ujian bagi melihat siapakah yang paling baik amalannya.

Bagi saya, kematangan itu dikira bukan berdasarkan berapa lama seseorang itu hidup, atau berapa tinggi seseorang itu mendapat sijil pelajaran atau berapa banyak ilmu yang seseorang itu peroleh. Kematangan itu (bagi saya) adalah salah satu bentuk kebijaksanaan atau disebut hikmah. Hikmah yang disebut oleh Allah sebagai kebaikan yang banyak ;

"Dialah yang memberikan 'hikmah' kepada sesiapa yang Dia mahu, dan sesiapa yang diberikan 'hikmah' maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Tetapi tiada siapapun yang mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang berakal" - surah Al-Baqarah

Sulaiman AS telah Allah berikan 'hikmah' pada usia yang muda ketika menyelesaikan masalah penternak kambing dan pemilik kebun. Daud AS juga telah diberikan hikmah, Nabi SAW juga telah diberikan hikmah selain diturunkan padanya Al-Quran.

Bagi saya, kebijaksanaan itu boleh diukur dengan cara kita mencari punca-punca keseimbangan dalam setiap fasa hidup yang kita lalui. Ini kerana setiap yang mulia itu seimbang, setiap yang hebat itu seimbang.

Umat Islam itu adalah umat yang pertengahan kerana keseimbangannya dalam segenap aspek hidup manusia. Ia layak menjadi risalah yang menerajui dunia dan memberikan keamanan sejagat kerana keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa.

Para ar-Rasul diutuskan oleh Allah kepada umat manusia agar membawa manusia mengenali erti kehidupan yang sebenar, iaitu di sana adanya Tuhan dan hari pembalasan.

Tauhid membawa manusia kepada keseimbangan diri sebagai seorang hamba yang patuh dan tunduk kepada Penciptanya, walaupun dia diberikan kudrat dan upaya serta ikhtiar bagi melakukan segala kerja mengikut kemampuannya.

Hari Akhirat memberikan keseimbangan kepada cara fikir / tasawwur manusia serta mizan mereka terhadap dunia dan kehidupan. Mengetahui bahawa kiranya kematian itu hanyalah sebagai satu fasa dalam banyaknya fasa perjalanan kehidupan seseorang, akan menjadikan seseorang itu berfikir bahawa di sana ada sebuah kemenangan hakiki, ada sebuah kebahagiaan hakiki yang tidak diperoleh di dunia dan hidupnya kini, di sana adanya pembalasan dan hisab serta di sana adanya pengakhiran sebenar.

Atas sebab itu, mencari keseimbangan dalam hidup ini adalah suatu yang dhoruri bahkan ia adalah tuntutan Islam itu sendiri. Namun, saya tak nafikan ia adalah antara perkara yang paling susah, kerana jiwa manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah dan merungut.

Bagi saya, melalui proses pendidikan dan perubahan diri itu bukan sebuah aliran atau flow yang semulajadi. Ia adalah suatu mindset dan perlukan penghalaan (taujih) dan perjalanan mujahadah diri yang tersendiri.

Manusia pasti akan bertambah umurnya, pasti akan bertambah pengalamannya, pasti akan berubah fasa-fasa dalam hidupnya .. namun sebenarnya proses perubahan diri itu tidak pasti, hanya mungkin-mungkin saja boleh berlaku.

Sebab itu kita melihat betapa adilnya Allah SWT apabila meletakkan nilai ukuran 'mulia' itu di sisi-Nya adalah taqwa yang dapat dikongsi oleh semua lapisan masyarakat dan semua jenis makhluk yang digelar manusia. Ini adalah kerana taqwa itu di dalam hati ;

"At-Taqwa Ha Huna (Taqwa itu di sini - lantas baginda SAW menuding ke dadanya 3 kali)"

Ya, ia adalah perubahan hati, kemuliaan hati, keseimbangan hati .. bukannya perubahan fasa hidup sebelum bujang kemudian berkahwin, bukan juga sebelum beranak kemudian mempunyai anak ramai, bukan ketika punyai harta yang banyak dan duit yang bertambah-tambah, dan bukan juga ketika Ramadhan dan bulan-bulan sempena untuk beramal.

Ia adalah hatimu. Ia adalah jiwamu, bagaimana kamu mendidiknya. Hanya dengan ia .. kita bertemu Tuhan.

Dahulunya ketika zaman-zaman awal bujang sebelum berurusan untuk melangsungkan perkahwinan, perasaan bujang itu kadang-kadang menjadikan diri berasa keseorangan dan kesepian. Lantas ia membawa diri mencari teman yang sentiasa bersama, dan akhirnya mendapati ia dalam sedutan surah At-Taubah ;

"Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita"

Serta surah Al-Baqarah ;

"Maka ingatlah Aku, nescara Aku akan mengingatimu" 

Dan surah Qaaf ;

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu, dan Kami mengetahui apa yang dibisik-bisik oleh jiwanya .. dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher"

Namun di situlah ujiannya, di situlah percubaannya, bagaimana diri kita meletakkan nilai dan menggunakan neraca sebenar untuk memberi keseimbangan pada hari-hari yang kita lalui.

Saya pernah menulis post yang lebih kurang serupa agar pembaca dapat menilai dengan adil dan seimbang iaitu dalam post ini  . Ia hanya sekadar sudut pandangan peribadi dan tidak memihak kepada mana-mana pendirian sesebuah organisasi. 

Menanti takdir terbaik adalah dengan usaha yang dilakukan dengan cara yang terbaik. Ia berlaku dengan optimis dan sangka baik dengan Pencipta takdir dan Penyusun alam semesta. Apabila mengetahui hakikat-hakikat sebegitu maka tidak hairan kiranya kita melihat Sulaiman AS ketika sahaja diletakkan mahligai Balqis di hadapan matanya secara langsung berkata ;

"Ini adalah kurniaan Tuhanku, untuk menguji sama ada aku bersyukur atau kufur. Adapun sesiapa yang bersyukur maka sebenarnya syukurnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Barangsiapa yang kufur maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia" - surah An-Naml

Ia adalah suatu tasawwur / sudut pandang yang membina dan sentiasa seimbang. Dalam keadaan punyai singgahsana yang hebat dan teknologi yang canggih, Sulaiman AS mampu untuk tunduk dengan nilai-nilai ketuhanan lantas menafikan segala perasaan bongkak dan tinggi diri, kerana beliau memahami hakikat hidup ini adalah ujian. 

Sama sahaja, miskin atau kaya, tua atau muda, bujang atau berkahwin, punyai anak atau tidak, pemimpin atau pengikut, kedua-duanya adalah ujian bagi seorang mukmin yang memandang dengan pandangan hakikat yang dinilai oleh Allah SWT. 

Oleh itu, sebenarnya perkara yang paling kita risaukan adalah bukan apa yang kita dapat/lalui .. namun adalah bagaimana kita memandang perkara itu sebagai sebuah bentuk ujian yang dapat membina jiwa kita dan menolak kita untuk melangkah lebih jauh ke arah Pencipta ?

Apabila Pencipta kita berkata ;

"Sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi manusia, bahkan sebenarnya merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri" - surah Yunus

Jiwa kita sepatutnya merasa sangat takut, ini kerana keadilan Allah itu terjamin dan rahmat-Nya juga terjamin ... namun yang menjerumuskan kita ke dalam lembah kezaliman itu semua berpunca dari diri kita sendiri. Segala kecelakaan itu berpunca dari diri kita, dan segala kebaikan itu berpunca dari Allah.

"Apa yang menimpa kamu dari kebaikan adalah daripada Allah, dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan adalah daripada dirimu sendiri" - surah An-Nisa'

Ia adalah sebuah konsep yang diajar oleh Al-Quran itu sendiri, dalam menunjukkan cara-cara beradab dengan takdir susunan Allah dan cara meletakkan Allah pada tempat-Nya yang paling layak. Sebab itu olahan Ibnu Qayyim RHM dalam bab ini sangat menarik ketika beliau mengupas mengenai 'bagaimana meletakkan Allah pada tempat-Nya'.

"Titik masalahnya adalah, seorang hamba itu tidak memandang Tuhannya melainkan sangat baik, memberikan kurniaannya .. dan tidak memandang dirinya melainkan seorang yang jelik, banyak berbuat salah dan jahat" - Al-Fawaid

Ia adalah persepsi dan cara pandang kita terhadap Tuhan, Pentadbir alam semesta, Pencipta manusia yang Maha Mengetahui baik dan buruknya, Maha Mengetahui apa yang tidak pernah diketahui, Maha Mengetahui seluruh alam ghaib dan syahadah.

--

Ia adalah suatu seruan ke arah ketinggian. Ketahuilah bahawa di dunia ini terdapat padanya tangga-tangga menujunya, bagi sesiapa yang mahu melangkah dan mendaki. Ia bermula dengan roh yang membara dengan imaniyyat yang kuat dan mendalam, agar terus gagah dalam perlumbaan. 

والسابقون السابقون ..... اولئك المقربون

"Dan orang-orang yang berlumba-lumba, mereka itulah orang yang dekat (dengan Tuhan mereka)" - surah Al-Waqiah

Ia adalah perlumbaan .. bukan mencari harta, bukan mencari isteri, bukan mencari keputusan peperiksaan yang hebat-hebat, bukan mencari kedudukan dan pangkat yang tinggi, kerana semua itu bukan hadiahnya.

Oleh kerana apa yang ingin dicapai adalah darjat yang hampir kepada Tuhan,

Maka,

bagi saya,

ia adalah sebuah perlumbaan ..

mensucikan hati.

"At-Taqwa Ha Huna"

Wallahua'lam.

---

17 Syawal 1432H

15 Sept 2011


Sunday, September 04, 2011

Raya & Nostalgia Jihadi


Salam war wabt.
Apa khabar ? Moga semuanya sihat insyaAllah.

Sebelum terlambat, saya ucapkan Eid Mubarak, moga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadhan dan mencatatkan nama kita tergolong dalam senarai mereka yang dilepaskan dari api neraka. Ameen.

Selamat Hari Raya Aidilfitri. Minta maaf segala salah dan silap khususnya ibu saya Mama, ayah saya Papa, adik beradik saya dan makcik-pakcik saya, kepada keluarga terdekat saya, keluarga besar saya, dan semua sahabat yang mengenali diri.

Ucapan Selamat Hari Raya juga diucapkan kepada semua gerakan-gerakan Islam yang berjuang di landasan amal islami yang luas, meletakkan pengorbanan sebagai asas kemenangan, sabar sebagai bekalan jitu, dan ketergantungan kepada Allah sebagai penguat rohani tertinggi. Saya maksudkan ISMA, IKRAM, HALUAN, PAS, ABIM, Tabligh, dan mana-mana gerakan yang termasuk dalam kategori di atas.

Hari Raya adalah hari umat Islam menyambut kemenangan. Hari kesatuan, hari persaudaraan, dan hari memurnikan kembali ikatan akidah di antara semua umat Islam.

Meletakkan agenda yang besar dan lebih tinggi berbanding agenda perkumpulan sendiri yang bercanggah dan mengundang perselisihan, adalah salah satu aspek yang perlu dilihat dan direnung dengan mendalam untuk membentuk ketumbukan arus perdana yang islamik bagi melawan arus jahiliyyah yang sangat deras.

Kita perlu memahami roh perjuangan itu semula, menilai kembali landasan amal, orientasi gerakerja, agar ianya selari dengan roh syarak .. yang akhirnya akan membawa kepada kesatuan umat Islam yang didambakan. Kita mesti mengenal pasti garis merah perbezaan pandangan dan perselisihan yang tidak membawa kepada perpecahan, serta batas-batas yang tidak boleh dilangkau agar segala hasil-hasil dan usaha selama ini tidak sia-sia dan menghancurkan ikatan hati di antara sesama kita.

Atas sebab itu kita lihat kekuatan umat Islam itu setelah dikatakan kuat akidahnya, ia pasti akan kuat ikatan persaudaraannya.

Seruan 'wa kunu ibadallahi ikhwana' mesti senantiasa dilaungkan agar diri kita tidak terjerumus dalam jerangkap samar musuh Islam yang sangat mencintai agar kita berbalah sesama sendiri lantas hilang kehebatan kita, hilang kegerunan musuh kepada kita, hilang nilai kepahlawananan kita sebagai generasi pemikul risalah Islam, yang membawa nilai-nilai sejagat yang sempurna dan menjamin kesejahteraan seluruh manusia.

Memahami hakikat tugas yang besar ini menuntut kita untuk berjiwa besar, berfikiran besar, dan punyai agenda yang besar dan menuntut kita untuk mengambil semua sumbangan dan tenaga umat Islam dalam meletakkan kembali Islam di tempat yang tertinggi.

Moga hari raya kita suatu hari nanti, dapat kita rayakan bersama apabila kita sudah menawan Al-Quds dan bertakbir dan melaksanakan solat hari raya di sana, suatu hari nanti insyaAllah.

Allahu akbar, walillahil hamd !

---- masuk celoteh nostalgia waktu kecil (panjang sikit) -----

Nostalgia sewaktu kecil

Sewaktu saya kecil, ayah saya suka memasang lagu-lagu arab yang berunsur jihad dan perjuangan. Antara yang saya ingat adalah Fityatul Haq, Kataib, Yatawathabun, Fi himaak, Ghuraba', Al-Quds Lana dan macam-macam lagi.

Tak silap saya, ia adalah dari kaset yang dijual oleh Pustaka Salam. Rasanya mungkin ikhwah Mesir yang balik Malaysia pada waktu itu mengkasetkan lagu-lagu ikhwani dari Mesir dan dijual di Malaysia, ataupun mungkin juga ayah saya dapati kaset-kaset itu di UK ketika beliau melibatkan diri dalam amal Islami di sana. Wallahua'lam.

Pada waktu kecil saya selalu merungut bersama kakak saya (Aalaa' terutamanya) apabila ayah saya memasang lagu-lagu arab dan mengajuk-ajuk rangkap lagu yang agak kelakar sebutannya (pada ketika itu bahasa arab satu apa pun tak tahu) dan dijadikan bahan ketawa bersama adik beradik. Namun ayahku tersenyum sahaja melihat gelagat anak-anaknya yang belum memahami.

Melangkah ke zaman sekolah menengah, saya didengarkan beberapa lagu arab yang berunsur begitu oleh para murabbi di sekolah. Saya agak terkejut .. seolah pernah kudengar lagu ini ketika kecil. Lalu saya teliti dan dapati cukup mudah untuk menghafaznya kerana sejak kecil didendangkan lagu jihad seperti ini.

Bila balik ke rumah untuk cuti sekolah, saya mencari-cari kaset lama kepunyaan ayah saya dan saya dengari semula lagu-lagu yang ada. Terasa roh jihad dan perjuangan mengalir dalam suara penasyid (Abu Ratib dan Abu Mazin khasnya).

Hinggalah ke hari ini, saya terdengar satu lagi nasyid yang mengenangkan kembali nostalgia di dalam jeep Trooper WAX (no plat lupa) .. rupanya ia mengandungi roh yang sangat mendalam. Saya terdetik untuk terjemahkan nasyid tersebut, dan saya dedikasikan ia kepada pembaca untuk manfaat bersama.

Ingatlah, umat kita hanya mampu jadi mulia apabila kita merasakan kemuliaan itu pada akidah dan risalah Islam yang kita imani, yakini dan kita pikul bersama. Kesemua kemuliaan itu tidak akan mampu mencapai tujuannya tanpa roh jihad dan perjuangan menegakkan agama di muka bumi ini.

Oleh itu, hiburan sepanjang jalan adalah amat perlu bagi menjernihkan kembali kefahaman yang pudar, membakar semangat, dan menaikkan roh dan perasaan agar kita terus berjalan di atas landasan jihad Ar-Rasul SAW.

Mari hayati bersama.

----

ملكنا هذه الدنيا قرونا ..

(Kami Pernah Miliki Dunia ini Berkurun Lamanya)


ملكنا هذه الدنيا قرونا و أخضعها جدود خالدون

Kami pernah miliki dunia ini sejak berkurun lamanya, dan nenek moyang kami yang kekal (dalam sejarah) pernah taklukinya sekian lama,


و سطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا

Kami tulis segala sejarah kami dengan cahaya, maka zaman tidak akan melupakannya serta kami pasti takkan lupa

(korus)

و كنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين

Dan kami ketika diseksa oleh pemerintah zalim dengan kekerasan, kami menganggap mereka itu pengecut


تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفون

Hati kami rasa seolah-olah Islam itu terhina, sekali-kali kami tidak akan menutup mata dari kezaliman itu

(korus)

بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحونا

Kami telah membina suatu tempoh pemerintahan di atas muka bumi, yang didokong oleh para pemuda yang punyai jatidiri dan kemahuan yang tinggi

شباب ذللوا سبل المعالي و ما عرفوا سوى الإسلام دينا

Mereka adalah pemuda yang merentasi jalan ketinggian, dan mereka tidak mengenali agama dan cara hidup selain Islam

(korus)

تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا

Islam telah mengambil janji setia mereka, lalu tertumbuhlah untuk mereka pokok yang mulia, yang mana cabangnya adalah sebaik-baiknya terdapat di dunia

إذا شهدوا الوغى كانوا كماة يدكون المعاقل و الحصون

Apabila mereka mendapati segala bentuk kezaliman, merekalah penumbuk yang memecahkan kubu dan tembok

(korus)

شباب لم تحطمه الليالي و لم يسلم إلى الخصم العرين

Pemuda-pemuda yang tidak mampu dilunturkan oleh malam-malam, dan mereka tidak akan menyerah kalah kepada musuh yang kejam

و إن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين

Hinggakan kiranya tiba waktu petang, pasti kamu tidak akan mendapati mereka dalam cahaya senja itu kecuali dalam keadaan bersujud

(korus)

كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا

Demikianlah bagaimana Islam itu mengeluarkan daripada kaumku pemuda-pemuda yang ikhlas, merdeka dan jujur


و علمه الكرامة كيف تبنى فيأبا أن يقيد أو يهون

Dan Islam mengajar mereka erti kemuliaan bagaimana ia terbina .. lalu mereka tidak akan mahu diikat dan terhina

(korus)

و ما فتيء الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون

Dan zaman akan sentiasa berjalan .. hinggalah kaum yang lain yang memegang kegemilangan


و أصبح لايرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين

Hinggalah di waktu pagi hari tidak terlihat kelibat kaumku di dalam perjuangan, sedangkan dahulu pemimpin-pemimpinnya telah hidup bertahun lamanya

(korus)

و آلمني و آلــم كل حر سؤال الدهر أين المسلمـون

Lalu aku disakiti bersama orang-orang yang merdeka jiwanya, dengan suatu soalan pada setiap waktu ... Di manakah dia para muslimin ????

ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا

Adakah engkau lihat masa silam mampu kembali ? Sedangkan aku mencairkan diriku dalamnya sebagai nostalgia

دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا

Tinggalkan aku daripada angan-angan menipu, kerana aku tidak dapati sebarang angan-angan melainkan hanya prasangka-prasangka ...


(Nasyid sampai di sini sahaja, namun ada tambahan dari syair yang tidak dilagukan, ana tambahkan di sini sebagai sambungan rangkap terakhir kerana ia punyai makna yang sangat mendalam)

و هاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا

Dan berikan aku cahaya daripada iman, dan kuatkanlah keyakinan di hadapanku

أمد يدي فأنتزع الرواسي و أبن المجد مؤتلقا مكينا

Aku akan hulurkan kedua tanganku lantas aku mencabut segala gunung-ganang (taghut & jahiliyyah) itu, agar aku bina kegemilangan yang bersinar agung itu kembali.


*=*

للشاعر هاشم الرفاعي

Oleh : Hashim Rifa’ie


----

Wallahua'lam.
Moga kita menjadi generasi mujahidin yang memenangkan agama ini. Ameen.

Wassalam.